Jak dokonać podziału nieruchomości, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Podział nieruchomości to proces, który może być ważny dla właścicieli gruntów, zwłaszcza gdy chcą sprzedać część swojej własności lub przekształcić ją w celu lepszego wykorzystania przestrzeni. Dla nieruchomości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), istnieje kilka kroków, które muszą zostać wykonane zgodnie z polskim prawem, aby dokonać podziału.

 

koncepcja podziału nieruchomościZgłoszenie zamiaru podziału nieruchomości

Pierwszym etapem podziału nieruchomości jest zgłoszenie zamiaru podziału do właściwego organu administracji publicznej - starostwa powiatowego. W zgłoszeniu należy uwzględnić określenie przedmiotowej nieruchomości, sposób jej podziału oraz propozycje zmian przeznaczenia poszczególnych części. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z porad prawnych związanych z prawem budowlanym. W przypadku nieruchomości objętych MPZP, należy sprawdzić czy proponowany podział nieruchomości jest zgodny z ustaleniami zawartymi w planie.

 

Weryfikacja zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy zamierzony podział jest zgodny z obowiązującym MPZP. Plan ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni w gminie, a więc również dotyczące nieruchomości, które mają być podzielone. W przypadku braku zgodności podziału z MPZP, może być konieczne jego zmienienie lub dostosowanie planów do aktualnych przepisów.

 

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

W przypadku, gdy proponowany podział nieruchomości wprowadza zmiany w sposobie jej zabudowy lub przeznaczenia, konieczne może być uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja taka jest wydawana przez organ administracji publicznej na wniosek właściciela nieruchomości i określa warunki, które muszą zostać spełnione, aby nowa zabudowa była zgodna z MPZP.

 

Wykonanie podziału i wpisanie zmian do ksiąg wieczystych

Ostatecznym etapem procesu podziału nieruchomości jest wykonanie tego podziału przez geodetę na terenie rzeczywistym oraz wpisanie zmian do ksiąg wieczystych. Wpisanie nowych danych do ksiąg wieczystych jest konieczne, aby nowe części nieruchomości mogły być traktowane jako odrębne jednostki własnościowe, co umożliwi ich sprzedaż lub inne formy dysponowania.