Prawo spadkowe

Młotek sędziowski i pierwsza strona testamentu

Wszelkimi sprawami związanymi z prawami i obowiązkami majątkowymi po śmierci ich właściciela zajmuje się prawo spadkowe. Reguluje ono wszelkie kwestie związane z dziedziczeniem, zachowkiem, działem spadku itp. Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego. Osoby potrzebujące porady prawnika z zakresu prawa spadkowego znajdą pomoc w naszej kancelarii prawnej w Warszawie.

 

Pomoc prawników dotyczy takich zakresów, jak:

  • nabycie spadku,
  • podział spadku,
  • odrzucenie spadku i długi spadkowe,
  • zachowek,
  • pomoc w sporządzeniu testamentu,

a także kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.

Kiedy warto skorzystać z pomocy specjalisty od prawa spadkowego?

Specjalista może pomóc w sytuacji, gdy podzielenie spadku po zmarłym członku rodziny nie jest jednoznaczne. Zdarza się bowiem, że pomiędzy bliskimi osobami dochodzi do sporów, zwłaszcza gdy chodzi o większe sumy pieniędzy. Jeśli w danym przypadku nie został pozostawiony testament, bardzo często konieczne jest przeprowadzenie postępowania, pozwalającego na określenie, do kogo i w jakim procencie trafi majątek zmarłej osoby.

Specjalista może więc pomóc w razie jakichkolwiek sporów i niejasności dotyczących podziału spadku. Co więcej, w polskim prawie obowiązuje również zachowek. Pozwala on na ochronienie spadkobierców przez dowolnym rozporządzeniem majątkiem. Określa on, że osoby najbliższe za życia spadkodawcy powinny otrzymać odpowiednią część spadku. Specjaliści dysponują wiedzą pozwalającą na określenie, kto powinien zapłacić, a kto otrzymać zachowek. 

Umowny dział spadku

W związku z prawem spadkowym można wspomnieć również o umownym podziale majątku. Następuje on po dokonaniu niezbędnych ustaleń pomiędzy wszystkimi spadkobiercami uprawnionymi do dziedziczenia. Taki dokument musi być odpowiednio skonstruowany. Z tego powodu tak ważne jest skorzystanie z pomocy specjalisty, który dopilnuje, by wszystkie kwestie przebiegły zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli pomiędzy członkami rodziny nie dojdzie do porozumienia, konieczne jest założenie sprawy w sądzie.

Prawo spadkowe jest ściśle połączone z prawem cywilnej. Pracownicy naszej kancelarii potrafią odpowiednio interpretować przepisy i korzystać z nich w taki sposób, by zabezpieczyć interesy Klienta.


Jakie są rodzaje testamentów?

Testament jest dokumentem, który służy spadkodawcy do rozrządzenia własnego majątku po śmierci. Dzięki niemu wiadomo, kto i co odziedziczy po zmarłej osobie. W przepisach prawnych obowiązujących w naszym kraju wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje testamentów. Do nich zaliczają się testament własnoręczny, notarialny oraz allograficzny.

Własnoręczny testament nazywany jest również holograficznym. Charakteryzuje się on tym, że spadkodawca sporządzi go w całości ręcznym pismem, a następnie podpisuje go i opatrza datą. Przy czym warto zaznaczyć, że brak daty nie oznacza, że testament jest nieważny, pod warunkiem, że nie ma żadnych wątpliwości, iż spadkodawca miał zdolności do jego sporządzenia i brak jest zastrzeżeń co do jego treści.

Testament notarialny również sporządzany jest w sposób pisemny, z tą różnicą, że w tym przypadku spisuje go notariusz. W związku z tym spadkodawca musi umówić się na spotkanie w kancelarii notarialnej w celu złożenia swojego oświadczenia. Zadaniem notariusza oprócz napisania testamentu jest również przekazanie informacji Klientowi na temat skutków i konsekwencji testamentu.

Ostatnim rodzajem jest testament allograficzny. Wyróżnia się on tym, że sporządzany jest w formie ustnej wobec wójta, burmistrza, starosty, prezydenta miasta, marszałka województwa, sekretarza gminy lub powiatu albo kierownika urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków. Następnie spisywany jest protokół, który zostaje odczytany przy świadkach, a potem podpisany przez wszystkie osoby uczestniczące w czynności.

Kancelaria Radcy Prawnego Michała Łuczaka oferuje pomoc w sporządzaniu testamentów. Szczegółowych informacji na ten temat przekażą Państwu nasi pracownicy.