Jak odwołać się od decyzji administracyjnej?

W sytuacji, gdy organ wydaje decyzję administracyjną, z której treścią nie zgadza się przynajmniej jedna ze stron, a więc każdy, czyjego interesu prawnego albo obowiązku dotyczy postępowanie lub ten, kto żądał wykonania czynności organu z uwagi na swój interes prawny lub obowiązek, a także podmiot działający na prawach strony np. prokurator lub organizacja społeczna, ma możliwość złożenia odwołania, a więc jej zaskarżenia. Ze względu na konieczność zachowania wszystkich procedur i terminów, najlepszym rozwiązaniem będzie w takim przypadku skorzystanie z usług kancelarii radcowskiej specjalizującej się w zapewnianiu reprezentacji przed organami administracyjnymi oraz sądami. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

 

Kiedy i do kogo wnosi się odwołanie od decyzji administracyjnej?

Odwołanie od decyzji administracyjnej należy złożyć w terminie 14 dni od doręczenia jej stronie albo ogłoszenia jej w przypadku decyzji ustnej. W niektórych przypadkach obowiązują jednak inne terminy. W sytuacji, gdy terminu nie dochowano bez winy strony, można wnieść o jego przywrócenie. Organem właściwym do wniesienia odwołania jest samorządowe kolegium odwoławcze, kiedy decyzję wydała jednostka samorządu terytorialnego, minister, gry decyzję wydał wojewoda oraz organy nadrzędne albo właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy sprawujące nadzór, jeżeli decyzję wydał inny organ administracji publicznej.

pisanie odwołania

Jak wygląda postępowanie odwoławcze?

Wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej wstrzymuje jej wykonanie do momentu zakończenia postępowania odwoławczego, o ile nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności lub z mocy ustawy podlega ona natychmiastowemu wykonaniu. Organ sprawdza, czy decyzja jest prawidłowa pod merytorycznie i formalnie, niezależnie od rodzaju i zakresu zarzutów.