W jaki sposób zalegalizować samowolę budowlaną?

Prowadzenie prac budowlanych i realizacja większości inwestycji wymaga uzyskania zezwolenia. W sytuacji, gdy formalności nie zostały dopełnione, istnieje możliwość wystąpienia o legalizację budowy, wiąże się to jednak zarówno z przejściem stosownej procedury, jak i uiszczeniem opłaty legalizacyjnej. Pomocą w załatwieniu spraw tego rodzaju służą kancelarie specjalizujące się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych. Przekonajmy się, czym jest samowola i sprawdźmy, jak wygląda ten proces.

budowa murowanego domu

 

Czym jest samowola budowlana?

Samowola budowlana to budowa, która została rozpoczęta bez wymaganego przepisami pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac. W razie wykrycia przez nadzór budowlany, że doszło do takiego zdarzenia, wydaje on postanowienie o wstrzymaniu budowy, a w razie braku aktywności ze strony inwestora mającej na celu zalegalizowanie istniejącego stanu rzeczy lub niepowodzenia tego procesu, organ wydaje nakaz rozbiórki.

 

Jaka jest procedura legalizacji samowoli budowlanej?

W przypadku wydania przez nadzór budowlany postanowienia o wstrzymaniu budowy jest ono zaskarżalne w ciągu 30 dni od daty otrzymania i wymaga złożenia wniosku o legalizację samowoli budowlanej. W takiej sytuacji nadzór budowlany nakłada obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych, które są tożsame z tymi, jakie będą niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę. Konieczne będzie także dostarczenie projektu technicznego prac oraz zaświadczenia o ich zgodności z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego albo wydanymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli dokumentacja spełnia wymogi obowiązujących przepisów, a wykonane roboty będą z nimi zgodne, wówczas organ wyznacza opłatę legalizacyjną, a jej zapłata umożliwia zakończenie procesu.